Prokurent a członek zarządu – jaką funkcję pełnić w spółce z o.o.?

8 maja 2022
/ Patrycja Kulak

W ostatnim czasie otrzymuję od klientów liczne zapytania związane pełnieniem obowiązków w firmie. Często wątpliwość w tym zakresie dotyczy charakteru funkcji, jaką warto zajmować w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Trzeba mieć na uwadze, że prokurent i członek zarządu to dwa odrębne stanowiska, które różnią się od siebie pod kątem korzyści oraz odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Dowiedz się więcej właśnie w tym artykule!

 

Kim jest prokurent?

 

Na podstawie art. 109 ust. 2 Kodeksu Cywilnego (kc) jest to osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, której udzielono prokury. Prokurent posiada szczególne pełnomocnictwo i jest on powoływany przez przedsiębiorcę. W firmach decyzję o ustanowieniu prokury podejmuje najczęściej zarząd i prokurenta mianują jego członkowie. Ponadto ta funkcję jednocześnie może sprawować nawet kilka osób, co wynika z art. 109 [4] § 1 kc. 

 

Więcej dowiesz się tutaj – bądź na bieżąco! (opis po kliknięciu)

 

Tutaj rozgranicza się jednak prokurę na oddzielną i łączną. W przypadku tej drugiej czynność jednego prokurenta wymaga zgody pozostałych prokurentów, gdyż w innym przypadku zostanie uznana za nieważną. Oprócz tego, aby ustanowić prokurenta niezbędne jest zachowanie formy pisemnej i wielu przedsiębiorców decyduje się na dokonanie czynności w formie aktu notarialnego.

 

Lepiej jest zostać prokurentem czy członkiem zarządu?

 

W pierwszej kolejności omówimy kwestie związane z odpowiedzialnością za zobowiązania podmiotu. W przypadku, gdy egzekucja wobec majątku spółki staje się bezskuteczna, wtedy członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Istnieje możliwość uwolnienia się od tej odpowiedzialności. Tutaj należy wskazać, że prokurent nie odpowiada za zobowiązania spółki, gdyż nie zostało to przewidziane w przepisach. Zarówno członek zarządu, jak i prokurent będzie rozliczał się ze swoich dochodów na podstawie skali podatkowej. Prokurent jednak nie jest zobligowany do płacenia składki zdrowotnej. Jeśli chodzi z kolei o wynagrodzenie, to zarówno członek zarządu, jak i prokurent może nie mieć go wypłacanego, jeżeli dodatkowo jest wspólnikiem w takiej spółce. W przeciwnym razie podmiot będzie otrzymywała zysk z tzw. nieodpłatnych świadczeń.

 

Czy funkcję członka zarządu może sprawować prokurent?

 

Kodeks spółek handlowych w żaden sposób nie zakazuje wprost łączenia stanowisk prokurenta i członka zarządu. W praktyce jednak odradzam takie rozwiązanie, gdyż brak jest na ten moment solidnego stanowiska w tym zakresie. Pełnienie obu obu funkcji równocześnie z pewnością budzi solidne wątpliwości. Ponadto wedle mojego doświadczenia, jeśli prokurent posiada wymienione wcześniej korzyści w postaci m.in. ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania firmy, to nie ma potrzeby, aby był członkiem zarządu. Wskazuje również na uchwała SN z 24 kwietnia 2014 r. sygn. III CZP 17/14, w której Sąd Najwyższy ustalił, że wobec członka zarządu nie może zostać nadane pełnomocnictwa ogólnego, którego charakterystyka prawna jest zbliżona do uprawnień wynikających z prokury.

 

Nie wiesz czy zostać prokurentem czy też członkiem zarządu w firmie?

 

W takiej sytuacji konieczne jest odpowiednie przeanalizowanie Twojego biznesu zarówno pod kątem prawnym, jak i ekonomicznym. W tym wypadku chodzi o przeanalizowanie potencjalnych zagrożeń lub np. możliwości powstania zobowiązań, które obciążałyby Cię jako chociażby członka zarządu. Jeśli masz wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy się na spotkanie i doprecyzujemy wszelkie szczegóły!

Autor: Dominika Bonczar