Obowiązkowy ZUS dla akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

20 lipca 2021
/ Patrycja Kulak

Czy wiesz, że wiele osób, które obejmą akcje w ramach PSA zostanie zobligowana do zapłaty składek? W tym aspekcie przepisy ubezpieczeniowe są dość jednoznaczne i uznają akcjonariuszy za wspólników spółek osobowych. Na tym nowości się nie kończą. Przepisy z 1 lipca 2021 dotyczące prostej spółki akcyjnej, czyli nowej formy spółki kapitałowej w swoim założeniu powstały w celu realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Dotychczasowe rozwiązania prawne nie były do tego dostosowane. Dlaczego? Dowiedz się więcej z tego artykułu!

 

Dlaczego właśnie prosta spółka akcyjna? 

 

Przykładem będzie jedna z najbardziej elementarnych różnic między prostą spółką akcyjną, a zwykłą spółką akcyjną. Chodzi tutaj o możliwość wnoszenia wkładów na pokrycie akcji w formie pracy i usług. Aktualnie świadczenie nie może być przedmiotem wkładu do spółki z o.o., a także nie jest dozwolone obejmowanie w zamian za nie akcji zwykłej spółki akcyjnej. Taki przedmiot wkładu może funkcjonować wyłącznie w przypadku spółki osobowej. Z kolei PSA przewiduje taką możliwość, gdyż wykorzystują taką opcję głównie mniejsze start-upy, które posiadają z reguły doskonale przewidzianą koncepcję na projekt, jednak mają problem z pozyskaniem kapitału na realizację. Trzeba jednak zaznaczyć, że osoba obejmująca akcje w zamian za swoją pracę lub świadczenie usług, będzie obarczona obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, a także zdrowotnym. Akcjonariusz zostanie potraktowany jako m.in. osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Zbieg ubezpieczeń w przypadku prostej spółki akcyjnej

 

Niestety w takiej sytuacji będą miały zastosowanie reguły dotyczące zbiegu tytułów. Akcjonariusz w tej sytuacji nie zawsze będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne. W świetle art. 9 ustawy systemowej składki tego typu będą dobrowolne, jeśli osiąga on miesięczny przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia w danym roku ze stosunku pracy lub ze świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia.

 

Składki będą niezbędne, jeśli przychód okaże się niższy. Natomiast, gdy akcjonariusz pracuje na etacie, a składki na ubezpieczenie społeczne opłacone zostałyby równocześnie z dwóch tytułów, to praca etatowa zawsze będzie tytułem obowiązkowym. Dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 3 akcjonariusz prowadzący kilka rodzajów działalności pozarolniczej zobowiązany jest do opłacenia ubezpieczeń emerytalnych bądź rentowych tylko z wybranego przez siebie rodzaju działalności. 

 

Komu nie będą przysługiwać ulgi?

 

Przede wszystkim szerokiemu spektrum osób prowadzących pozarolniczą działalność. Oznacza to brak możliwości skorzystania z ulgi przez prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą z perspektywy prawa przedsiębiorców bądź na podstawie innych przepisów szczególnych. Nie skorzysta z niej także twórca i artysta oraz osoba wykonująca wolny zawód. Dodatkowo ulgą nie zostanie objęty wspólnik spółki jawnej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki partnerskiej bądź komandytowej. Podobnie jest również w sytuacji prowadzącego niepubliczną albo publiczną szkołę, placówkę edukacyjną lub zespół wychowawczy np. dozwoloną formę wychowania przedszkolnego.

 

Autor: Dominika Bonczar