Na czym polega wypłata dywidendy w Prostej Spółce Akcyjnej?

29 września 2021
/ Patrycja Kulak

Dywidenda w przypadku prostej spółki akcyjnej (PSA) nie różni się zbytnio od tej wypłacanej w innych spółkach kapitałowych. Prawo do udziału w zyskach spółki jest podstawowym prawem akcjonariusza, a jego wysokość będzie uzależniona od kondycji finansowej spółki. Jak wypłacić dywidendę z PSA? Czym jest dywidenda? Jaką możesz ponosić odpowiedzialność z tytuły dywidendy? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Prosta spółka akcyjna – czym jest jest dywidenda?

 

W praktyce jest to kwota do podziału między akcjonariuszy. Wysokość dywidendy jest uzależniona od różnych okoliczności, ale w głównej mierze – zysków z lat ubiegłych i obecnego roku. Kwota powinna zostać rozdzielona proporcjonalnie do liczby akcji chyba, że  ustalono inaczej w umowie spółki. Wypłata może nastąpić po wpisie zmiany wysokości kapitału akcyjnego do rejestru, ale nie można w ten sposób doprowadzić do utraty płynności w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty. Ponadto realizacja świadczenia rzecz akcjonariuszy nie może sprawić, że kapitał zostałby zmniejszona do mniej niż 1 zł.

 

Uprawnienie do dywidendy i w jaki sposób jest ona wypłacana?

 

Głównie dlatego, że przypada ono akcjonariuszom za wskazany rok obrotowy na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Musi ona zostać wypłacona w dniu wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia. Dzień wypłaty powinien zostać wyznaczony w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały w dniu wskazanym przez zarząd, jeśli w dokumencie brak jest takiego określenia.

 

Akcjonariuszom mogą przysługiwać również zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na podstawie upoważnienia zarządu w zakresie wypłaty. Rozwiązanie jednak niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo – w danym roku akcjonariusze zwracają zaliczki w całości w przypadku odnotowania straty lub zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek. Dywidenda w przypadku PSA nie musi być wypłacana na początku działania przedsiębiorstwa, tak jak przy innych spółkach kapitałowych.

 

Na czym polega wyrównanie z zysku przy dywidendzie PSA?

 

W tym wypadku jest to postanowienie, które pozwala akcjonariuszowi otrzymać wyrównanie z zysku w następnych latach. Jeśli nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy z akcji uprzywilejowanych w danym roku obrotowym, to przysługuje akcjonariuszowi świadczenie,  jednak najpóźniej w ciągu 5 następnych lat obrotowych.

 

Co ze świadczeniami z tytułu innego niż akcje i stratami?

 

Wartość świadczeń z innego tytułu niż prawa wynikające z akcji, muszą być niższe niż wartość godziwa świadczenia wzajemnego spółki. W tym aspekcie jest ona rozpatrywana indywidualnie w stosunku do okoliczności i przedsiębiorcy. Straty mogą zostać pokryte na podstawie kapitału akcyjnego, który musi obejmować co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, jeśli kapitał nie przekroczył 5% sumy zobowiązań wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy spółki.

 

Na czym polega odpowiedzialność akcjonariusza z tytułu dywidendy?

 

Akcjonariusz może zostać zobowiązany do zwrotu wypłaty, jeżeli otrzyma wypłatę dokonaną wbrew prawu bądź umowie spółki. Takie samo zobowiązanie powstaje po stronie organów spółki, które odpowiadają za zwrot solidarnie z akcjonariuszem jeśli doszło do wypłaty z ich winy. W innym wypadku mogą one uchylić się od odpowiedzialności. Roszczenia z tytułu ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat. 

Masz wątpliwości dotyczące prostej spółki akcyjnej?

 

Pytania związane z dywidendą w PSA to bardzo częsty temat wśród inwestorów i akcjonariuszy. Pojawiają się bardzo często głównie ze względu na krótką obecność tej formy działalności w prawie. Zapraszam do kontaktu w formie telefonicznej i mailowej. Skonsultuj ze mną swój problem lub zapytanie i wspólnie znajdziemy jego rozwiązanie!

Autor: Dominika Bonczar